חוקים ותקנות

 

הוראות נציב כבאות ראשי

חקיקה בנושא בטיחות ובריאות תעסוקתית – משרד הכלכלה והתעשייה

חוקים ותקנות בתחום רישוי עסקים

חוקים ותקנות בבטיחות ובריאות בעבודה

הוראות מפע"ר, נהלים ונהלי תפעול (COP)

חקיקה בנושא בטיחות ובריאות תעסוקתית

ערכה לניהול הבטיחות והבריאות במעבדות כימיות וביולוגיות – פרויקט במימון פעולה מונעת אגף הפיקוח של משרד התמ"ת

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל – 1970

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – בטיחות בעבודה), תשנ"ו-1995

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל-כלוריד), התשמ"ד-1983

תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תווי סימון של אריזות) , התשנ"ח – 1998

תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן-1990

תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות,מיתקנים וציוד) , התשס"א – 2001

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשנ"ו-1995

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988

תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחמרי הדברה), תשכ"ד-1964

תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח – 1988

תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ"ז – 1997

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש) [תיקון] התש"ס-2000

צו הבטיחות בעבודה (אגרות בדיקה)(תיקון) התשמ"ז – 1987

צו הבטיחות בעבודה (פנקס כללי), תש"ך-1959

פקודת הבטיחות בעבודה ותקנות שונות 1961 –צו הבטיחות בעבודה )תמצית הפקודה( , תשכ"א

תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז- 2007

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – בטיחות בעבודה), תשנ"ו-1995

תקנות בנושא גיהות תעסוקתית תקנות הבטיחות בעבודה )איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים( ,התשמ"ה 1984)

תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א-2001

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדי. ברעש), התשמ"ד1984

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס"ה―2005*

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדי. ברעש), התשמ"ד 1984

תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), התשמ"ג-1983

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל-כלוריד), התשמ"ד-1983

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחניים אורגניים וקרבמטיים), התשנ"ג-1992

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממסים פחמימניים ארומטיים מסוימים), (תיקון), התשנ"ט-1999

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת) התשנ"ג-1992

תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), תשע"א-2011

תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), התשס"א-2001

תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), תשל"ט-1979

חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס' 6), התשס"ה-2005

צו הבטיחות בעבודה (מדלים ומעליות) (דין וחשבון) 1947

צו הגבלים עסקיים (דרכי הספקה של חלקי חילוף לשירותי תיקון ואחזקה של מעליות חשמליות), תשמ"ד-1984

תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מתקן-לחץ), התשנ"ו-1995

תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקני-לחץ), תשכ"ז-1967

תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות) , התשמ"ג – 1983

תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במתקני-לחץ), התשנ"ו-1995

תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס-2000

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966

תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות) התשמ"ח-1988

תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות), תשל"ב-1972

חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד- 1954

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(, התשע"ג-2013

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( ועדות בטיחות ונאמני בטיחות), התשכ"א – 1960

תקנות הבטיחות בעבודה מסירת מידע והדרכת עובדים, (תיקון), התשנ"ט-1999

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת), התש"ס-2001

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(, התשע"ג-2013

פקודות תאונות ומחלות משלח-יד (הודעה), 1945

הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה , תשי"א – 1951

תקנות מחלות מקצוע )חובת הודעה – רשימה נוספת(, התש"ם-1980

תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), התשס"א-2001

תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), תשל"ט-1979

תקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), תשנ"ט-1999

צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973

תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח-1958

תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ"ח – 1987

תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן-1990

חוק החשמל ותקנותיו

תקנות החשמל (עבודה במיתקן חי או בקרבתו), התשס"ט-2008

תקנות החשמל (התקנת מובלים והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח נמוך) (תיקון), התשס"ח-2008

תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ב- 2002

תקנות החשמל (התקנת כבלי חשמל במתח גבוה), התשס"ב – 2001

תקנות החשמל (התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התש"ס – 2000

תקנות החשמל (התקנת כבלי חשמל במתח שאינו עולה על מתח נמוך) (תיקון), 2002

 

קורסים והדרכות בתחומים:

lulaa-Small כיבוי אש תכנון והכנת תכניות להטמעת מערכות          כיבוי אש ומגוון  מערכי בטיחות בהתאם לתקנות          הנדרשות בעסק ועפ"י דרישות הכבאות.
lulaa-Small רישוי עסקים יעוץ,טיפול והכוונה בתחום הבטיחות      למטרות רישוי עסקים.
lulaa-Small הכנת תכניות לאירועים המוניים עפ"י דרישות          התקן הישראלי.
lulaa-Small מתן חוות דעת מומחה מקצועית בבטיחות
    בעבודה לבתי משפט וביטוח לאומי.

lulaa-Small ניהול בוררויות העוסקות במחלוקות מקצועיות           הנוגעות לבטיחות ואישורן בבית משפט.

חברת "קו בטיחות- ייעוץ והנדסת בטיחות בע"מ", עוסקת במתן פתרונות בתחום הבטיחות בעבודה. אנו מומחים בהחדרת קו בטיחות, בהתאמה לארגונים שונים במשק: בנייה, היי-טק, תעשייה, מוסדות חינוך וגופים ממשלתיים וציבוריים.  צוות החברה עבר ועובר השתלמויות והכשרות רבות ומתמחה במגוון רחב של נושאים ותחומים הקשורים לבטיחות בכלל ובטיחות בעבודה בפרט, באיכות סביבה תעשייתית, בעבודה מול רשויות, בהדרכת בטיחות ועוד.

משרדנו ברח' שלם 3 (בית זילברמינץ) רמת גן
טלפון: 03-6205288
פקס: 050-8975492